Ondersteuning

 

Bij de meeste leerlingen zal de communicatie lopen tussen school, ouders en de leerling. Het kan gebeuren dat er zorgen of vragen zijn en dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. Soms is er meer nodig en dan kan een Interne Begeleider ondersteunen. Samen met de mentor en IB kan een leerling op allerlei gebieden ondersteuning krijgen. Als er meer zorg nodig is dan de school zelf kan bieden, kan extra ondersteuning worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio. 

Basis ondersteuning

Ouders/verzorgers

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle ouders een informatie- en kennismakingsavond. Na elk rapport is er gelegenheid om op een ouderspreekmiddag/avond een aantal docenten te spreken over de vorderingen van de leerling. Op de site kunnen ouders alle informatie vinden die ze nodig hebben over de school in algemene zin. Op gezette tijden verschijnt er een digitale nieuwsbrief die de ouders van de meest actuele informatie voorziet. Op Magister is informatie te vinden over de cijfers, huiswerk/toetsen en aanwezigheid.

Mentor

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Hij/Zij begeleidt gedurende het hele schooljaar de leerlingen in hun sociale ontwikkeling en bij studievaardigheden. Gedurende die periode is de mentor de vaste contactpersoon tussen leerling, ouders en school. De mentor ziet zijn/haar mentorleerlingen minimaal 4 lesuren in de week. De mentor heeft drie maal per jaar een persoonlijk gesprek met iedere leerling.

Intern begeleider

De intern begeleider heeft coördinerende en begeleidende taken. Hij/zij helpt docenten en ouders met hulpvragen over leerlingen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over de leerling. Vaak is het zo dat de mentor een hulpvraag heeft, dan gaat de IB-er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. De IB-er ondersteunt leerkrachten. 

Extra ondersteuning

De mogelijkheden van extra ondersteuning

Als de interne basisondersteuning onvoldoende is gebleken, is extra ondersteuning mogelijk. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld in samenwerking met het samenwerkingsverband. Voor een verwijzing naar zware extra ondersteuning, een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die afgegeven wordt door de CTO van het samenwerkingsverband Oosterschelderegio.

Onze zorg

Gedragsproblemen

Leerlingen die de les verstoren worden uit de les gestuurd. Zij melden zich bij de leerlingenbalie en vullen een uitstuurbrief in. Aan het einde van de les melden ze zich bij de docent bij wie ze eruit gestuurd zijn. De docent zorgt voor een passende sanctie. De uitstuurbrief wordt in het leerlingvolgsysteem geregistreerd.

Voor leerlingen die structureel gedragsproblemen vertonen wordt door de mentor in overleg met leerlingcoördinator, afdelingsleider of begeleider een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld. Het OPP wordt in het leerlingvolgsysteem (Magister) gezet door de mentor. Zo nodig wordt een leerling geobserveerd door een orthopedagoog van het samenwerkingsverband. 

Thuishaven

Er is een ruimte in de school waar sommige leerlingen even tot rust kunnen komen. Dit pedagogische oplaadpunt kan gebruikt worden voor leerlingen die dit nodig hebben. 

Wijkagent

De school heeft regelmatig overleg met de wijkagent. Soms komt de wijkagent op school om met een leerling te praten. Het kan ook voorkomen dat we de wijkagent vragen op huisbezoek te gaan. 

Centrum Jeugd & Gezin

Als CJG bij ene gezin betrokken is, kan een  IB of leerlingcoördinator bij overleg worden uitgenodigd. Hier zijn ouders altijd van op de hoogte. We stellen het daarom op prijs als eventueel contact met CJG bij school bekend is. 

Leerproblemen

Leerlingen met leerproblemen, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, kunnen een ondersteuningskaart krijgen die passende faciliteiten kan bieden, zoals tijdsverlenging bij toetsen of gesproken teksten. Hierbij kijken we per leerling wat nodig is. 

Voor leerlingen met hardnekkige leerproblemen, wordt een handelingsplan opgesteld door de mentor. Leerling, ouders, mentor en docenten zijn actief betrokken bij de uitvoering van het handelingsplan. Het plan is voor alle direct betrokkenen toegankelijk in het leerlingvolgsysteem. De orthopedagoog van het Samenwerkingsverband kan op verzoek een intelligentieonderzoek uitvoeren. 

Huiswerkbegeleiding

Klaver4/Amec kan een traject studie-ondersteuning bieden. Indien u dit door de gemeente gefinancierd wilt hebben, is een aanmelding door ouders bij CJG nodig. CJG nodigt ouders dan uit voor een gesprek om de zorgvraag vast te stellen, bijvoorbeeld bijles of hulp bij planning. Op maandag en donderdag is er op school de mogelijkheid om huiswerk te maken onder begeleiding. 

Jeugdverpleegkundige 

In leerjaar 2 onderzoekt de jeugdverpleegkundige via een vragenformulier en daaruit voortvloeiende gesprekken de gezondheid en welzijn van de leerlingen. Ouders worden via een brief op de hoogte gesteld. Zo nodig is er een vervolgtraject.

 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Voorlichtingsavonden

van 18.45 tot 21.00 uur
van 19.30 tot 21.30 uur

Open dag

van 10.00 tot 12.30 uur
Meer informatie